See all available courses - Sien beskikbare kursusse

Statistics Gr12

In this course miss Pythagoras explains everything you should know about Grade 12 Statistics.  The following topics are being dealt with in detail: Scatterplots Least Squares Regression Line Correlation Exam Type Questions Please Note:  This course is only available for 60 days from date of purchase.

Statistics Gr12 Read More »

Statistiek Gr12

In hierdie kursus verduidelik juffrou Pythagoras alles wat jy moet weet oor Graad 12 Statistiek.  Sy behandel die volgende onderwerpe in detail: Spreidingsdiagramme Kleinste-kwadrate-regressielyn Korrelasie Eksamen Tipe Vrae Let Wel:  Hierdie kursus is slegs 60 dae na aankoop geldig.

Statistiek Gr12 Read More »

Waarskynlikheid Gr12

In hierdie kursus verduidelik juffrou Pythagoras al die Graad 12 Waarskynlikheid.  Sy stel voor dat jy die Graad 11 video’s ook kyk.  Die volgende onderwerpe word hier behandel: Fundamentele Telbeginsel Fakulteite Herhaling en Seleksies Hope Eksamen Tipe Vrae Let wel:  Hierdie kursus is slegs 60 dae geldig na aankoop.

Waarskynlikheid Gr12 Read More »

Probability Gr12

In this course miss Pythagoras explains all the Grade 12 Probability. She suggests that you watch the Grade 11 Probability video’s as well.  The following topics are being dealt with: Fundamental Counting Principle Factorials Repetition and Selections Plenty of Exam Type questions Please note:  This course is only available for 60 days from date of

Probability Gr12 Read More »

Euclidean Geometry Part2 Gr12

This course is Part2 of Euclidean Geometry.  All the lessons in this course consist of Exam Type Questions which appeared in previous papers.  Miss Pythagoras suggests that you watch the course, Euclidean Geometry Part1, first.  In Part1 all the theory and the Grade12 theorems are being explained meticulously.  After watching Part1, this course will make

Euclidean Geometry Part2 Gr12 Read More »

Calculus Part3: Application

This is Part three of Calculus.  In this course miss Pythagoras explains all the possible types of questions which you can expect on the Application of Calculus. The following topics are being dealt with in this course: Area Problems Volume Problems Different Maximum and Minimum Problems Rate of Change Calculus of Motion Please Note:  This

Calculus Part3: Application Read More »

Differensiaalrekene Deel3: Toepassing

Hierdie is deel drie van Differensiaarekene.  In hierdie kursus verduidelik juffrou Pythagoras al die moontlike tipe vrae wat jy kan verwag oor die toepassing van Differensiaarekene.  Die volgende onderwerpe word volledig behandel: Oppervlakte Probleme Volume Probleme Verskeie Maksimum en Minimum Probleme Veranderingstempo Beweging en Differensiasie Let Wel:  Hierdie kursus is slegs vir 60 dae geldig

Differensiaalrekene Deel3: Toepassing Read More »

Res- en Faktorstelling: Gr12

In hierdie kursus verduidelik juffrou Pythagoras die Res- en Faktorstelling wat jy nodig het om op die ou einde ‘n derdegraadse polinoom te kan faktoriseer.  Dit gaan jou later help om ‘n derdegraadse funksie se x-afsnitte te bereken in die Differensiaalrekene afdeling.  In hierdie kursus word die volgende onderwerpe behandel: Die Resstelling Die Faktorstelling Langdeling

Res- en Faktorstelling: Gr12 Read More »

Statistics Gr11

In this course miss Pythagoras explains everything you need to know about Statistics.  The following topics are being dealt with: Five Number Summary Box and whiskers Diagram Symmetrical and Skewed Data Outliers Ogive Standard Deviation Exam Type Questions Please Note:  This course is only available for 60 days from date of purchase.

Statistics Gr11 Read More »

Statistiek Gr11

In hierdie kursus verduidelik juffrou Pythagoras alles wat jy moet weet In Statistiek.  Die volgende onderwerpe word hier behandel: Vyfgetal Opsomming Mond en Snor Diagramme Simmetriese en Skewe Data Uitskieters Ogief Standaardafwyking Eksamen Tipe Vrae Let Wel:  Hierdie kursus is slegs vir 60 dae geldig na aankoop.

Statistiek Gr11 Read More »

Functions: Hyperbola Gr11

In this course miss Pythagoras explains everything you need to know about Hyperbolas.  The following topics are being dealt with: Introduction to a Hyperbola Explanation on how to sketch a Hyperbola How to calculate the Equation of a Hyperbola Asymptotes and how to find the equation of the Axes of Symmetry Exam Type questions on

Functions: Hyperbola Gr11 Read More »

Funksies: Hiperbool Gr11

In hierdie kursus behandel juffrou Pythagoras alles wat jy moet weet oor ‘n Hiperbool.  Die volgende onderwerpe word behandel: Inleiding tot ‘n Hiperbool Volledige verduideliking oor hoe om ‘n Hiperbool te skets Hoe om die vergelyking van ‘n Hiperbool te bereken Asimptote en hoe om die vergelyking van die Asse van Simmetrie te bereken Eksamen

Funksies: Hiperbool Gr11 Read More »

Functions: Parabola Gr11

In this course miss Pythagoras explains everything you need to know about Parabolas. The following are being dealt with in this course: Type 1- Parabola in Standard form Type 2- Parabola in Turning point form How to calculate the equation of a Parabola The point of Intersection of two graphs Conversion between the two forms

Functions: Parabola Gr11 Read More »

Funksies: Parabool Gr11

In hierdie kursus verduidelik juffrou Pythagoras alles wat jy moet weet oor Parabole.  Die volgende word in hierdie kursus behandel: Tipe 1- Parabool in standaardvorm Tipe 2- Parabool in Draaipuntvorm Hoe om die vergelyking van ‘n Parabool te bereken Die Snypunt van twee Grafieke Verander van een vorm na ‘n ander d.m.v kwadraatsvoltooiing Let wel: 

Funksies: Parabool Gr11 Read More »

Trigonometrie: Vergelykings Gr11

In hierdie kursus verduidelik juffrou Pythagoras die moeilike onderwerp van Trig Vergelykings.  Sy behandel eers Spesifieke Oplossing en dan Algemene Oplossing.  Sy stel voor dat jy eers die kursus oor Trig Identiteite kyk voordat jy hierdie een kyk. Die volgende onderwerpe word hier behandel: Trig Vergelykings: Spesifieke oplossing Trig Vergelykings: Algemene oplossing Beperkings op Identiteite

Trigonometrie: Vergelykings Gr11 Read More »

Trigonometry Part2 Gr10

This is the second part of Trigonometry.  Here, miss Pythagoras explains the following in detail: Special angles Reciprocal Functions Trigonometry and the Cartesian plane Two- Dimensional Problems Miss Pythagoras suggests that you watch Part1 of Trigonometry first, since this course is based on it. Please Note:  This course is only available for 60 days from

Trigonometry Part2 Gr10 Read More »

Trigonometrie Deel2 Gr10

Hierdie is die tweede gedeelte van Trigonometrie.  Hier verduidelik juffrou Pythagoras die volgende onderwerpe in detail: Spesiale Hoeke Omgekeerde of Resiprook Funksies Trigonometrie en die Cartesiese Vlak Twee-Dimensionele probleme Juffrou Pythagoras stel voor dat jy eers Deel1 van die Trig kyk, omdat hierdie werk daarop volg. Let wel:  Hierdie kursus is slegs vir 60 dae

Trigonometrie Deel2 Gr10 Read More »

Trigonometry: Identities Gr11

In this course miss Pythagoras explains Trig Identities like you have never seen before.  You will definitely understand how it works, after you have watched these lessons. The following topics are being dealt with: Reduction Formulae Negative Angles Special angles Square and Quotient identities Exam Type Questions Please note:  This course is only available for

Trigonometry: Identities Gr11 Read More »

Trigonometrie: Identiteite Gr11

In hierdie kursus verduidelik juffrou Pythagoras Trig Identiteite soos jy dit nog nooit gehoor het nie. Jy gaan verseker verstaan hoe dit werk na jy hierdie lesse gekyk het.  Die volgende onderwerpe word hier behandel: Herleidingsformules Negatiewe hoeke Spesiale hoeke Vierkants- en Kwosiënt Identiteite Verskeie Eksamen Tipe Vrae Let Wel:  Hierdie kursus is slegs geldig

Trigonometrie: Identiteite Gr11 Read More »

Trigonometry Part1 Gr10

In this course miss Pythagoras explains Trigonometry from the very beginning. If you pay attention and follows her closely, then you will understand the basics of Trigonometry and what it is all about. She divided the Trig into two sections, to ensure that all the topics are covered and explained in detail.  In this course

Trigonometry Part1 Gr10 Read More »

Trigonometrie Deel1 Gr10

In hierdie kursus verduidelik juffrou Pythagoras Trigonometrie van die begin af.  As jy hier mooi oplet en haar volg, sal jy die grondbeginsels van Trig verstaan.  Sy het die Trig opgedeel in twee kursusse sodat sy al die werk deeglik kan verduidelik.  Die volgende onderwerpe word in hierdie kursus bespreek: Inleiding tot Trigonometrie Bereken die

Trigonometrie Deel1 Gr10 Read More »

Equations Gr9

This is Part 3 of the series on Algebra in Grade 9.  Miss Pythagoras explains how to solve Equations.  The following topics are being dealt with in this course: Solving Linear Equations Solving Equations which contain Fractions Solving Quadratic Equations Word Problems which contain Equations Please note:  This course is only available for 60 days

Equations Gr9 Read More »

Vergelykings Gr9

Hierdie is Deel 3 van die reeks Algebra in Graad 9.  Juffrou Pythagoras verduidelik, Oplos van Vergelykings.  Sy behandel die volgende onderwerpe: Oplos van Lineêre Vergelykings Oplos van Vergelykings wat Breuke bevat Oplos van Kwadratiese Vergelykings Woordsomme wat Vergelykings bevat Let Wel:  Hierdie kursus is slegs 60 dae geldig na aankoop.  

Vergelykings Gr9 Read More »

Algebraic Expressions Gr9

In this course miss Pythagoras explains Algebra in such a way that everybody can understand. This course is part one of three courses on Algebra.  The following topics are being dealt with: Revision of Grade 8 Algebra Product of two Binomials Square a Binomial Mixed Examples Division, Powers and Roots in Algebra Please note:  This

Algebraic Expressions Gr9 Read More »

Algebra Part2 Equations Gr8

Miss Pythagoras explains the rest of Algebra in this course.  She suggests that you watch Part1 of Algebra first, before watching these video’s.  The following topics are being dealt with in this course: Substitution Mathematics as a Language Solving Equations Word Problems Please Note:  This course is only available for 60 days from date of

Algebra Part2 Equations Gr8 Read More »

Financial Mathematics Part2 Gr12

In this course miss Pythagoras explains the second part of Financial Mathematics.  She strongly suggests that you watch Part1 first before watching these video’s.  After watching these lessons Financial Mathematics won’t be a problem anymore.  The following topics are being dealt with in this course: Outstanding Balance on a Loan Sinking Funds Deferred Annuities Determine

Financial Mathematics Part2 Gr12 Read More »

Equations Gr10

Miss Pythagoras explains Equations in this course.  The following topics are being dealt with: Linear Equations Quadratic Equations Simultaneous Equations – Elimination and Substitution Exponential Equations Please Note:  This course is available for 60 days from date of purchase.

Equations Gr10 Read More »

Vergelykings Gr10

In hierdie kursus verduidelik juffrou Pythagoras Vergelykings volledig.  Die volgende onderwerpe word bespreek: Lineêre Vergelykings Kwadratiese Vergelykings Gelyktydige Vergelykings – Eliminasie en Substitusie Eksponensiële Vergelykings Let wel:  Hierdie kursus is slegs vir 60 dae na aankoop geldig.

Vergelykings Gr10 Read More »

Number Patterns Gr9

In this course miss Pythagoras explains everything you need to know about Number Patterns.  She covers the following topics: Number Patterns with Constant Difference Number Patterns with Constant Ratio Different sequences Diagrams and Geometric Patterns Please Note:  This course is available for 60 days from day of purchase.

Number Patterns Gr9 Read More »

Getalpatrone Gr9

In hierdie kursus verduidelik juffrou Pythagoras alles wat jy behoort te weet oor Getalpatrone.  Die volgende onderwerpe word volledig verduidelik: Getalrye met ‘n Konstante Verskil Getalrye met ‘n Konstante Verhouding Verskillende soorte Rye Diagramme en Meetkundige Patrone Let wel:  Hierdie kursus is slegs vir 60 dae na aankoop beskikbaar.

Getalpatrone Gr9 Read More »

Number Patterns Gr8

In this course miss Pythagoras explains everything you need to know about Number Patterns. She explains the following topics: Numeric Sequence Geometric Sequence Different Sequences Rules to describe Patterns Patterns in Diagram Form Please note:  This course is only available for 60 days from date of purchase.

Number Patterns Gr8 Read More »

Getalpatrone Gr8

In hierdie kursus verduidelik juffrou Pythagoras alles wat jy moet weet oor Getalpatrone.  Sy verduidelik die volgende onderwerpe: Numeriese Getalrye Meetkundige Getalrye Verskillende Getalrye Reëls om Patrone te beskryf Patrone in Diagram vorm Let wel:  Hierdie kursus is slegs 60 dae geldig na aankoop.

Getalpatrone Gr8 Read More »

Trig Saamgestelde en Dubbelhoeke Gr12

In hierdie kursus verduidelik juffrou Pythagoras die moeilike onderwerp van Trig Saamgestelde en Dubbelhoeke.  Sy maak dit verstaanbaar vir almal.  Die volgende onderwerpe word behandel: Identiteite en Herleidingsformules Hersiening Saamgestelde hoek vir cos(A-B) Saamgestelde hoek vir cos(A+B) Saamgestelde hoek vir sin(A+B) en sin(A-B) Dubbelhoeke Let wel:  Hierdie kursus is slegs vir 60 dae geldig na

Trig Saamgestelde en Dubbelhoeke Gr12 Read More »

Number Patterns Gr10

Miss Pythagoras explains Number Patterns in detail.  She also included some brilliant exam type questions.  In this course you will find the following: Introduction to Number Patterns Linear Number Pattern Exam Type Questions More Exam Type Questions Please Note: This course is available for 60 days from date of purchase.

Number Patterns Gr10 Read More »

Getalpatrone Gr10

Juffrou Pythagoras verduidelik Getalpatrone en hope eksamen tipe vrae in hierdie kursus.  In hierdie kursus word die volgende onderwerpe behandel: Inleiding tot Getalpatrone Lineêre Getalry Eksamen tipe vrae Bonus – Nog eksamen tipe vrae LW:  Die kursus is slegs vir 60 dae na aankoop geldig.

Getalpatrone Gr10 Read More »

Common Fractions Gr9

Miss Pythagoras explains Common Fractions in this course.  The following topics are being discussed: Addition and Subtraction of Common Fractions Multiplication and Division of Common Fractions Squares, Cubes and Roots with Fractions Percentages and Fractions Please Note:  This course is available for 60 days from date of purchase.

Common Fractions Gr9 Read More »

Gewone Breuke Gr9

In hierdie kursus verduidelik juffrou Pythagoras Gewone Breuke.  Sy behandel die volgende onderwerpe: Optel en Aftrek van Gewone Breuke Vermenigvuldiging en Deling van Gewone Breuke Kwadrate, Derdemagte en Wortels met Breuke Persentasies en Breuke Let wel:  Hierdie kursus is slegs vir 60 dae geldig na aankoop.

Gewone Breuke Gr9 Read More »

Exponents Gr8

Miss Pythagoras explains Exponents in detail.  In this course she explains the following topics: Numbers in Exponential form Laws of Exponents Calculations with Exponents Squares, Cubes and Roots with Exponents Scientific Notation Please note:  This course is only available for 60 days from date of purchase.  

Exponents Gr8 Read More »

Eksponente Gr8

Juffrou Pythagoras verduidelik Eksponente en Wetenskaplike Notasie volledig.  In hierdie kursus behandel sy die volgende onderwerpe: Getalle in Eksponentvorm Eksponentwette en Reëls Berekeninge met Eksponente Kwadrate, Derdemagte en Wortels met Eksponente Wetenskaplike Notasie Let wel:  Hierdie kursus is slegs 60 dae geldig na aankoop.

Eksponente Gr8 Read More »

Functions Gr12

In this course miss Pythagoras explains Functions in detail.  The following topics are being covered in this course: Functions – Theory. Inverse of a Straight Line. Inverse of a Parabola. Inverse of an Exponential function – Logarithmic function. Exam type questions. Please note:  This course is only available for 60 days from date of purchase.

Functions Gr12 Read More »

Funksies Gr12

In hierdie kursus verduidelik Juffrou Pythagoras Funksies en Inverse volledig.  Die volgende onderwerpe word in hierdie kursus bespreek: Funksies – Teorie. Inverse van ‘n Reguitlyn. Inverse van ‘n Parabool. Inverse van ‘n Eksponensiële Funksie – Logaritmiese Funksie. Eksamen tipe vrae.   L.W. Hierdie kursus is slegs 60 dae geldig na aankoop.

Funksies Gr12 Read More »

Number Patterns Gr11

In this course miss Pythagoras explains Number Patterns and specifically Quadratic Sequence.  The following topics are being dealt with in this course: Introduction to a Quadratic Sequence. How to find a formula for the General Term of a quadratic Sequence. Find n, how many terms in a sequence when the last term is given. Difficult

Number Patterns Gr11 Read More »

Getalpatrone Gr11

In hierdie kursus verduidelik juffrou Pythagoras getalpatrone en spesifiek ‘n Kwadratiese Ry, volledig.  Hierdie kursus dek die volgende onderwerpe: Inleiding tot Kwadratiese Ry. Bepaal die Algemene term van ‘n Kwadratiese Ry. Bereken hoeveel terme is in ‘n ry. Eksamen tipe vrae oor Getralrye. Let wel:  Hierdie kursus is slegs geldig vir 60 dae na aankoop.

Getalpatrone Gr11 Read More »

Aard van die Wortels Gr11

Juffrou Pythagoras verduidelik Aard van die Wortels volledig.  Die volgende onderwerpe word in hierdie kursus behandel: Gee die aard van die wortels. Bereken die waarde van k as die aard gegee is. Bewys dat die wortels van ‘n sekere aard is. Vind die vergelyking as die wortels gegee is. Let wel.  Hierdie kursus is slegs

Aard van die Wortels Gr11 Read More »

Word Problems Gr11

Miss Pythagoras is explaining Word Problems, the likes of which you can expect in Paper 1, Question 1.  The following types are being explained: Problems with Numbers. Distance, Speed and Time. Rate of Performance. Perimeter, Area and Volume. Problems involving Money. Please note.  This course is only available for 60 days from date of purchase.

Word Problems Gr11 Read More »

Woordsomme Gr11

Juffrou Pythagoras verduidelik Woordsomme soos wat dit voorkom in Vraestel 1, Vraag 1.  Die volgende tipes woordsomme word behandel: Probleme met Getalle. Afstand, Spoed en Tyd. Werksverrigting. Omtrek, Oppervlakte en Volume. Probleme oor Geld. Let wel: Hierdie kursus is slegs geldig vir 60 dae na aankoop.

Woordsomme Gr11 Read More »

Kwadratiese Vergelykings Gr11

Juffrou Pythagoras verduidelik Kwadratiese Vergelykings en Ongelykhede.  In hierdie kursus verduidelik sy die volgende onderwerpe in detail: Vergelykings wat Breuke bevat. Vergelykings wat Wortels bevat. Kwadraatsvoltooiing. Kwadratiese Formule. Vergelykings met k-metode. Gelyktydige vergelykings. Kwadratiese Ongelykhede. Let wel.  Hierdie kursus is slegs 60 dae geldig na aankoop.

Kwadratiese Vergelykings Gr11 Read More »

Quadratic Equations Gr11

Miss Pythagoras explains Quadratic Equations in detail.  The following topics are being dealt with in this course: Equations involving Fractions. Surd Equations. Completing the Square. Quadratic Formula. Equations, using the k-method. Simultaneous Equations. Quadratic Inequalities. Please note:  This course is only available for 60 days from date of purchase.

Quadratic Equations Gr11 Read More »

Exponents Gr10

Miss Pythagoras explains Exponents in detail.  The following topics are covered in this course: Laws of Exponents Exponential Expressions Exponential Equations Difficult Equations Please note:  This course is only available for 60 days from date of purchase.

Exponents Gr10 Read More »

Eksponente Gr10

In hierdie kursus verduidelik juffrou Pythagoras Eksponente volledig.  Die volgende onderwerpe word behandel: Eksponentwette Uitdrukkings met Eksponente Eksponensiële Vergelykings Moeiliker Vergelykings wat Eksponete bevat Let wel:  Hierdie kursus is slegs vir 60 dae geldig na aankoop.

Eksponente Gr10 Read More »

Heelgetalle Gr9

Juffrou Pythagoras verduidelik Heelgetalle.  In hierdie kursus bespreek sy die volgende onderwerpe: Optel en Aftrek van Heelgetalle. Vermenigvuldiging en Deling van Heelgetalle. Vierkante, Derdemagte, vierkantswortels en derdemagswortels. Heelgetal probleme soos wat jy in die eksamen kan verwag. Let wel. Hierdie kursus is slegs vir 60 dae geldig na aankoop.

Heelgetalle Gr9 Read More »

Integers Gr9

Miss Pythagoras explains Integers. The topics covered in this course are: Addition and Subtraction of Integers Multiplication and Division of Integers Squares, Cubes and Roots with Integers Solving exam problems on Integers Please note.  This course is only available for 60 days from purchase.

Integers Gr9 Read More »

Heelgetalle Gr8

Juffrou Pythagoras verduidelik Heelgetalle.  Sy behandel die volgende onderwerpe in hierdie kursus: Inleiding tot Heelgetalle Optel en Aftrek van Heelgetalle Vermenigvuldiging en Deling van Heelgetalle Vierkante, Derdemagte en Wortels Let wel.  Hierdie kursus is slegs vir 60 dae geldig na aankoop.

Heelgetalle Gr8 Read More »

Integers Gr8

In this lesson miss Pythagoras explains Integers. The following topics are being dealt with in this course: Introduction to Integers Addition and Subtraction of Integers Multiplication and Division of Integers Squares, Cubes and Roots Please note.  This course is available for 60 days from date of purchase.

Integers Gr8 Read More »

Rye en Reekse Deel 2 Gr12

In hierdie les verduidelik juffrou Pythagoras die tweede gedeelte van Rye en Reekse. Sy behandel die volgende onderwerpe: Die Som van Rekenkundige Reekse Die Som van Meetkundige Reekse Bewyse van die Som-formules vir eksamen doeleindes Som tot oneindig Eksamen tipe vrae oor Reekse Let wel. Hierdie kursus is slegs vir 60 dae geldig na aankoop.

Rye en Reekse Deel 2 Gr12 Read More »

Algebraïese Breuke Gr10

Juffrou Pythagoras help jou om Algebraïese Breuke te bemeester.  In hierdie kursus behandel sy die volgende onderwerpe: Vermenigvuldiging en Deling van breuke Optel en Aftrek van breuke Breuke waar die teken verander Eksamen tipe vrae oor Algebraïese breuke Let wel.  Hierdie kursus is geldig vir 60 dae na aankoop.

Algebraïese Breuke Gr10 Read More »

Algebraic Fractions Gr10

Miss Pythagoras helps you to master Algebraic Fractions.  In this course she covers the following topics: Multiplication and Division of fractions Addition and Subtraction of fractions Fractions where the sign changes Examination type questions on Algebraic Fractions Please note: This course will be available for 60 days after date of purchase.

Algebraic Fractions Gr10 Read More »

Faktoriseer Algebraïese Uitdrukkings Gr10

Juffrou Pythagoras verduidelik hoe om Algebraiese uitdrukkings te faktoriseer. In hierdie kursus vind jy die volgende onderwerpe: Vermenigvuldiging van ‘n tweeterm met ‘n drieterm. Faktorisering deur gemeenskaplike faktor uit te haal. Faktorisering van die verskil van twee vierkante. Faktorisering van ‘n drieterm. Faktorisering deur groepering. Faktorisering van die verskil en som van derdegraadse uitdrukkings. Let

Faktoriseer Algebraïese Uitdrukkings Gr10 Read More »

Telgetalle Gr9

Juffrou Pythagoras verduidelik Telgetalle volledig.  Die onderwerpe wat behandel word is: Die Reële getalle stelsel Verhouding en Koers Direkte en Omgekeerde Eweredigheid Finansiële Wiskunde Let Wel:  Hierdie kursus is slegs vir 60 dae na aankoop geldig.

Telgetalle Gr9 Read More »

Whole Numbers Gr9

Miss Pythagoras explains Whole Numbers in detail. These are the topics covered in this course. The Real Number System Ratio and Rate Direct and Indirect Proportion Financial Mathematics Please note. This course will be available for 60 days after date of purchase.

Whole Numbers Gr9 Read More »

Telgetalle Gr8

Juffrou Pythagoras help nuwe Graad 8 leerlinge om aan te pas en om Telgetalle beter te verstaan.  Sy behandel ook Veelvoude, Priemfaktorisering, GGF en KGV.  Daar word ook probleme, soos wat in die regte lewe gevind word, behandel.  Dit sluit onder andere in Verhouding en Koers, BTW, Lenings, Wins en Wisselkoers. Let wel. Die kursus

Telgetalle Gr8 Read More »

Whole Numbers Gr8

Miss Pythagoras helps new Grade 8 students to adjust and understand Whole Numbers, Prime factorization as well as Real life problems involving Whole Numbers,  such as Ratio, VAT,  Loans, Profit and Exchange rates. Please note: This course is available for 60 days after date of purchase.

Whole Numbers Gr8 Read More »

Waarskynlikheid Gr11

Juffrou Pythagoras verduidelik Waarskynlikheid.  Sy gebruik hope voorbeelde en soos altyd, verduidelik sy stap-vir-stap.  Nadat jy die kursus voltooi het sal jy verseker Waarskynlikheid baie beter verstaan.  Die onderwerpe wat in hierdie kursus behandel word, is: Onderling Uitsluitende Gebeurtenisse Optelreël Komplimentêre Gebeurtenisse Afhanklike en Onafhanklike Gebeurtenisse Die Produkreël Venndiagramme Boomdiagramme Gebeurlikheidstabelle Hierdie kursus is beskikbaar

Waarskynlikheid Gr11 Read More »

Probability Gr11

Miss Pythagoras clearly explains Probability. She uses plenty of examples and as usual she explains everything step-by-step.  After completing this course you will definitely understand Probability. The topics covered in this course are: Mutually exclusive events Addition rule Complementary events Dependent and Independent events The Product Rule Venn Diagrams Tree Diagrams Contingency Tables This course

Probability Gr11 Read More »

Euclidean Geometry Part 2 – Cyclic Quadrilaterals Gr11

Miss Pythagoras explains the following in this course: Introduction to cyclic quadrilaterals. The theorem, the two opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary, and it’s converse. The theorem, the exterior angle of a cyclic quadrilateral is equal to the opposite interior angle. How to prove that a quadrilateral is cyclic. Easy examples to practice

Euclidean Geometry Part 2 – Cyclic Quadrilaterals Gr11 Read More »

Sirkelmeetkunde Deel 2 – Koordevierhoeke Gr11

In hierdie kursus word die volgende behandel: Inleiding tot koordevierhoeke. Die stelling, die teenoorstaande hoeke van ‘n koordevierhoek is supplementêr en sy omgekeerde. Die stelling, die buitehoek van ‘n koordevierhoek is gelyk aan die teenoorstaande binnehoek. Hoe om te bewys dat ‘n vierhoek ‘n koordevierhoek is. Daar is ook eenvoudige voorbeelde om die stellings in

Sirkelmeetkunde Deel 2 – Koordevierhoeke Gr11 Read More »

Sirkelmeetkunde Deel 1 – Sirkels met middelpunt Gr11

Juffrou Pythagoras verduidelik die eerste vier sirkelstellings.  Sy begin met die formele bewyse, maklike voorbeelde  en dan meer ingewikkelde probleme (vir elke stelling), tipiese vrae wat jy in eksamenvraestelle kan verwag.  Soos gewoonlik, verduidelik sy  Meetkunde stap-vir-stap en maklik om te volg metodes.  Hierdie is die eerste tree van jou reis om Sirkelmeetkunde uiteindelik te

Sirkelmeetkunde Deel 1 – Sirkels met middelpunt Gr11 Read More »

Scroll to Top