Gr 10

Funksies Deel3: Parabool Gr10

In hierdie kursus verduidelik juffrou Pythagoras die Kwadratiese funksie of Parabool.  Die volgende onderwerpe word volledig behandel: Skets van ‘n Parabool Die effek van ‘a’ en ‘q’ Bereken die vergelyking van ‘n Parabool Teorie nl: Simmetrie-as, Definisie- en Waardeversameling, Maksimum en minimum draaipunt Grafiek interpretasie en afleidings uit grafieke Hoe om ‘n tabel met ‘n

Funksies Deel3: Parabool Gr10 Read More »

Functions Part1: Theory Gr10

In this course miss Pythagoras explains very important theory you should know on functions.  She suggests that you watch this course first, before moving on to Straight lines, Parabola and Exponential function in that order.  The following topics are being dealt with in this course: Definition of a Function Function Notation Representation of a Function

Functions Part1: Theory Gr10 Read More »

Funksies Deel1: Teorie Gr10

In hierdie kursus verduidelik juffrou Pythagoras baie belangrike teorie wat jy behoort te weet oor funksies.  Sy stel voor dat jy heel eerste hierdie kursus kyk voordat jy aan beweeg na die Reguitlyn, Parabool en Eksponensiële funksie.  Die volgende onderwerpe word hier baie deeglik behandel: Definisie van ‘n Funksie Funksie Notasie Voorstelling van ‘n Funksie

Funksies Deel1: Teorie Gr10 Read More »

Trigonometry Part2 Gr10

This is the second part of Trigonometry.  Here, miss Pythagoras explains the following in detail: Special angles Reciprocal Functions Trigonometry and the Cartesian plane Two- Dimensional Problems Miss Pythagoras suggests that you watch Part1 of Trigonometry first, since this course is based on it. Please Note:  This course is only available for 60 days from

Trigonometry Part2 Gr10 Read More »

Trigonometrie Deel2 Gr10

Hierdie is die tweede gedeelte van Trigonometrie.  Hier verduidelik juffrou Pythagoras die volgende onderwerpe in detail: Spesiale Hoeke Omgekeerde of Resiprook Funksies Trigonometrie en die Cartesiese Vlak Twee-Dimensionele probleme Juffrou Pythagoras stel voor dat jy eers Deel1 van die Trig kyk, omdat hierdie werk daarop volg. Let wel:  Hierdie kursus is slegs vir 60 dae

Trigonometrie Deel2 Gr10 Read More »

Trigonometry Part1 Gr10

In this course miss Pythagoras explains Trigonometry from the very beginning. If you pay attention and follows her closely, then you will understand the basics of Trigonometry and what it is all about. She divided the Trig into two sections, to ensure that all the topics are covered and explained in detail.  In this course

Trigonometry Part1 Gr10 Read More »

Trigonometrie Deel1 Gr10

In hierdie kursus verduidelik juffrou Pythagoras Trigonometrie van die begin af.  As jy hier mooi oplet en haar volg, sal jy die grondbeginsels van Trig verstaan.  Sy het die Trig opgedeel in twee kursusse sodat sy al die werk deeglik kan verduidelik.  Die volgende onderwerpe word in hierdie kursus bespreek: Inleiding tot Trigonometrie Bereken die

Trigonometrie Deel1 Gr10 Read More »

Equations Gr10

Miss Pythagoras explains Equations in this course.  The following topics are being dealt with: Linear Equations Quadratic Equations Simultaneous Equations – Elimination and Substitution Exponential Equations Please Note:  This course is available for 60 days from date of purchase.

Equations Gr10 Read More »

Vergelykings Gr10

In hierdie kursus verduidelik juffrou Pythagoras Vergelykings volledig.  Die volgende onderwerpe word bespreek: Lineêre Vergelykings Kwadratiese Vergelykings Gelyktydige Vergelykings – Eliminasie en Substitusie Eksponensiële Vergelykings Let wel:  Hierdie kursus is slegs vir 60 dae na aankoop geldig.

Vergelykings Gr10 Read More »

Number Patterns Gr10

Miss Pythagoras explains Number Patterns in detail.  She also included some brilliant exam type questions.  In this course you will find the following: Introduction to Number Patterns Linear Number Pattern Exam Type Questions More Exam Type Questions Please Note: This course is available for 60 days from date of purchase.

Number Patterns Gr10 Read More »

Getalpatrone Gr10

Juffrou Pythagoras verduidelik Getalpatrone en hope eksamen tipe vrae in hierdie kursus.  In hierdie kursus word die volgende onderwerpe behandel: Inleiding tot Getalpatrone Lineêre Getalry Eksamen tipe vrae Bonus – Nog eksamen tipe vrae LW:  Die kursus is slegs vir 60 dae na aankoop geldig.

Getalpatrone Gr10 Read More »

Exponents Gr10

Miss Pythagoras explains Exponents in detail.  The following topics are covered in this course: Laws of Exponents Exponential Expressions Exponential Equations Difficult Equations Please note:  This course is only available for 60 days from date of purchase.

Exponents Gr10 Read More »

Eksponente Gr10

In hierdie kursus verduidelik juffrou Pythagoras Eksponente volledig.  Die volgende onderwerpe word behandel: Eksponentwette Uitdrukkings met Eksponente Eksponensiële Vergelykings Moeiliker Vergelykings wat Eksponete bevat Let wel:  Hierdie kursus is slegs vir 60 dae geldig na aankoop.

Eksponente Gr10 Read More »

Algebraïese Breuke Gr10

Juffrou Pythagoras help jou om Algebraïese Breuke te bemeester.  In hierdie kursus behandel sy die volgende onderwerpe: Vermenigvuldiging en Deling van breuke Optel en Aftrek van breuke Breuke waar die teken verander Eksamen tipe vrae oor Algebraïese breuke Let wel.  Hierdie kursus is geldig vir 60 dae na aankoop.

Algebraïese Breuke Gr10 Read More »

Algebraic Fractions Gr10

Miss Pythagoras helps you to master Algebraic Fractions.  In this course she covers the following topics: Multiplication and Division of fractions Addition and Subtraction of fractions Fractions where the sign changes Examination type questions on Algebraic Fractions Please note: This course will be available for 60 days after date of purchase.

Algebraic Fractions Gr10 Read More »

Faktoriseer Algebraïese Uitdrukkings Gr10

Juffrou Pythagoras verduidelik hoe om Algebraiese uitdrukkings te faktoriseer. In hierdie kursus vind jy die volgende onderwerpe: Vermenigvuldiging van ‘n tweeterm met ‘n drieterm. Faktorisering deur gemeenskaplike faktor uit te haal. Faktorisering van die verskil van twee vierkante. Faktorisering van ‘n drieterm. Faktorisering deur groepering. Faktorisering van die verskil en som van derdegraadse uitdrukkings. Let

Faktoriseer Algebraïese Uitdrukkings Gr10 Read More »

Scroll to Top