Gr 11

Statistics Gr11

In this course miss Pythagoras explains everything you need to know about Statistics.  The following topics are being dealt with: Five Number Summary Box and whiskers Diagram Symmetrical and Skewed Data Outliers Ogive Standard Deviation Exam Type Questions Please Note:  This course is only available for 60 days from date of purchase.

Statistics Gr11 Read More »

Statistiek Gr11

In hierdie kursus verduidelik juffrou Pythagoras alles wat jy moet weet In Statistiek.  Die volgende onderwerpe word hier behandel: Vyfgetal Opsomming Mond en Snor Diagramme Simmetriese en Skewe Data Uitskieters Ogief Standaardafwyking Eksamen Tipe Vrae Let Wel:  Hierdie kursus is slegs vir 60 dae geldig na aankoop.

Statistiek Gr11 Read More »

Functions: Hyperbola Gr11

In this course miss Pythagoras explains everything you need to know about Hyperbolas.  The following topics are being dealt with: Introduction to a Hyperbola Explanation on how to sketch a Hyperbola How to calculate the Equation of a Hyperbola Asymptotes and how to find the equation of the Axes of Symmetry Exam Type questions on

Functions: Hyperbola Gr11 Read More »

Funksies: Hiperbool Gr11

In hierdie kursus behandel juffrou Pythagoras alles wat jy moet weet oor ‘n Hiperbool.  Die volgende onderwerpe word behandel: Inleiding tot ‘n Hiperbool Volledige verduideliking oor hoe om ‘n Hiperbool te skets Hoe om die vergelyking van ‘n Hiperbool te bereken Asimptote en hoe om die vergelyking van die Asse van Simmetrie te bereken Eksamen

Funksies: Hiperbool Gr11 Read More »

Functions: Parabola Gr11

In this course miss Pythagoras explains everything you need to know about Parabolas. The following are being dealt with in this course: Type 1- Parabola in Standard form Type 2- Parabola in Turning point form How to calculate the equation of a Parabola The point of Intersection of two graphs Conversion between the two forms

Functions: Parabola Gr11 Read More »

Funksies: Parabool Gr11

In hierdie kursus verduidelik juffrou Pythagoras alles wat jy moet weet oor Parabole.  Die volgende word in hierdie kursus behandel: Tipe 1- Parabool in standaardvorm Tipe 2- Parabool in Draaipuntvorm Hoe om die vergelyking van ‘n Parabool te bereken Die Snypunt van twee Grafieke Verander van een vorm na ‘n ander d.m.v kwadraatsvoltooiing Let wel: 

Funksies: Parabool Gr11 Read More »

Trigonometrie: Vergelykings Gr11

In hierdie kursus verduidelik juffrou Pythagoras die moeilike onderwerp van Trig Vergelykings.  Sy behandel eers Spesifieke Oplossing en dan Algemene Oplossing.  Sy stel voor dat jy eers die kursus oor Trig Identiteite kyk voordat jy hierdie een kyk. Die volgende onderwerpe word hier behandel: Trig Vergelykings: Spesifieke oplossing Trig Vergelykings: Algemene oplossing Beperkings op Identiteite

Trigonometrie: Vergelykings Gr11 Read More »

Trigonometry: Identities Gr11

In this course miss Pythagoras explains Trig Identities like you have never seen before.  You will definitely understand how it works, after you have watched these lessons. The following topics are being dealt with: Reduction Formulae Negative Angles Special angles Square and Quotient identities Exam Type Questions Please note:  This course is only available for

Trigonometry: Identities Gr11 Read More »

Trigonometrie: Identiteite Gr11

In hierdie kursus verduidelik juffrou Pythagoras Trig Identiteite soos jy dit nog nooit gehoor het nie. Jy gaan verseker verstaan hoe dit werk na jy hierdie lesse gekyk het.  Die volgende onderwerpe word hier behandel: Herleidingsformules Negatiewe hoeke Spesiale hoeke Vierkants- en Kwosiënt Identiteite Verskeie Eksamen Tipe Vrae Let Wel:  Hierdie kursus is slegs geldig

Trigonometrie: Identiteite Gr11 Read More »

Number Patterns Gr11

In this course miss Pythagoras explains Number Patterns and specifically Quadratic Sequence.  The following topics are being dealt with in this course: Introduction to a Quadratic Sequence. How to find a formula for the General Term of a quadratic Sequence. Find n, how many terms in a sequence when the last term is given. Difficult

Number Patterns Gr11 Read More »

Getalpatrone Gr11

In hierdie kursus verduidelik juffrou Pythagoras getalpatrone en spesifiek ‘n Kwadratiese Ry, volledig.  Hierdie kursus dek die volgende onderwerpe: Inleiding tot Kwadratiese Ry. Bepaal die Algemene term van ‘n Kwadratiese Ry. Bereken hoeveel terme is in ‘n ry. Eksamen tipe vrae oor Getralrye. Let wel:  Hierdie kursus is slegs geldig vir 60 dae na aankoop.

Getalpatrone Gr11 Read More »

Aard van die Wortels Gr11

Juffrou Pythagoras verduidelik Aard van die Wortels volledig.  Die volgende onderwerpe word in hierdie kursus behandel: Gee die aard van die wortels. Bereken die waarde van k as die aard gegee is. Bewys dat die wortels van ‘n sekere aard is. Vind die vergelyking as die wortels gegee is. Let wel.  Hierdie kursus is slegs

Aard van die Wortels Gr11 Read More »

Word Problems Gr11

Miss Pythagoras is explaining Word Problems, the likes of which you can expect in Paper 1, Question 1.  The following types are being explained: Problems with Numbers. Distance, Speed and Time. Rate of Performance. Perimeter, Area and Volume. Problems involving Money. Please note.  This course is only available for 60 days from date of purchase.

Word Problems Gr11 Read More »

Woordsomme Gr11

Juffrou Pythagoras verduidelik Woordsomme soos wat dit voorkom in Vraestel 1, Vraag 1.  Die volgende tipes woordsomme word behandel: Probleme met Getalle. Afstand, Spoed en Tyd. Werksverrigting. Omtrek, Oppervlakte en Volume. Probleme oor Geld. Let wel: Hierdie kursus is slegs geldig vir 60 dae na aankoop.

Woordsomme Gr11 Read More »

Kwadratiese Vergelykings Gr11

Juffrou Pythagoras verduidelik Kwadratiese Vergelykings en Ongelykhede.  In hierdie kursus verduidelik sy die volgende onderwerpe in detail: Vergelykings wat Breuke bevat. Vergelykings wat Wortels bevat. Kwadraatsvoltooiing. Kwadratiese Formule. Vergelykings met k-metode. Gelyktydige vergelykings. Kwadratiese Ongelykhede. Let wel.  Hierdie kursus is slegs 60 dae geldig na aankoop.

Kwadratiese Vergelykings Gr11 Read More »

Quadratic Equations Gr11

Miss Pythagoras explains Quadratic Equations in detail.  The following topics are being dealt with in this course: Equations involving Fractions. Surd Equations. Completing the Square. Quadratic Formula. Equations, using the k-method. Simultaneous Equations. Quadratic Inequalities. Please note:  This course is only available for 60 days from date of purchase.

Quadratic Equations Gr11 Read More »

Waarskynlikheid Gr11

Juffrou Pythagoras verduidelik Waarskynlikheid.  Sy gebruik hope voorbeelde en soos altyd, verduidelik sy stap-vir-stap.  Nadat jy die kursus voltooi het sal jy verseker Waarskynlikheid baie beter verstaan.  Die onderwerpe wat in hierdie kursus behandel word, is: Onderling Uitsluitende Gebeurtenisse Optelreël Komplimentêre Gebeurtenisse Afhanklike en Onafhanklike Gebeurtenisse Die Produkreël Venndiagramme Boomdiagramme Gebeurlikheidstabelle Hierdie kursus is beskikbaar

Waarskynlikheid Gr11 Read More »

Probability Gr11

Miss Pythagoras clearly explains Probability. She uses plenty of examples and as usual she explains everything step-by-step.  After completing this course you will definitely understand Probability. The topics covered in this course are: Mutually exclusive events Addition rule Complementary events Dependent and Independent events The Product Rule Venn Diagrams Tree Diagrams Contingency Tables This course

Probability Gr11 Read More »

Euclidean Geometry Part 2 – Cyclic Quadrilaterals Gr11

Miss Pythagoras explains the following in this course: Introduction to cyclic quadrilaterals. The theorem, the two opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary, and it’s converse. The theorem, the exterior angle of a cyclic quadrilateral is equal to the opposite interior angle. How to prove that a quadrilateral is cyclic. Easy examples to practice

Euclidean Geometry Part 2 – Cyclic Quadrilaterals Gr11 Read More »

Sirkelmeetkunde Deel 2 – Koordevierhoeke Gr11

In hierdie kursus word die volgende behandel: Inleiding tot koordevierhoeke. Die stelling, die teenoorstaande hoeke van ‘n koordevierhoek is supplementêr en sy omgekeerde. Die stelling, die buitehoek van ‘n koordevierhoek is gelyk aan die teenoorstaande binnehoek. Hoe om te bewys dat ‘n vierhoek ‘n koordevierhoek is. Daar is ook eenvoudige voorbeelde om die stellings in

Sirkelmeetkunde Deel 2 – Koordevierhoeke Gr11 Read More »

Sirkelmeetkunde Deel 1 – Sirkels met middelpunt Gr11

Juffrou Pythagoras verduidelik die eerste vier sirkelstellings.  Sy begin met die formele bewyse, maklike voorbeelde  en dan meer ingewikkelde probleme (vir elke stelling), tipiese vrae wat jy in eksamenvraestelle kan verwag.  Soos gewoonlik, verduidelik sy  Meetkunde stap-vir-stap en maklik om te volg metodes.  Hierdie is die eerste tree van jou reis om Sirkelmeetkunde uiteindelik te

Sirkelmeetkunde Deel 1 – Sirkels met middelpunt Gr11 Read More »

Scroll to Top