Gr 08

Geometry of 2D Shapes Gr8

In this course Miss Pythagoras explains Geometry of 2-Dimensional shapes.  The following topics are being dealt with: Classify Triangles according to their Sides Classify Triangles according to their Angles Solving Unknowns in Triangles Properties of Quadrilaterals namely: Square, Rhombus, Rectangle, Parallelograms, Kite, Trapezium Congruence and Similarity Exam Type Questions discussed in detail Please note:  This […]

Geometry of 2D Shapes Gr8 Read More »

Meetkunde van 2D Figure Gr8

In hierdie kursus verduidelik juffrou Pythagoras Meetkunde van 2-Dimensionele figure.  Die volgende onderwerpe word in detail bespreek: Klassifiseer Driehoeke na aanleiding van hul Sye Klassifiseer Driehoeke na aanleiding van hul Hoeke Oplos van Onbekendes in Driehoeke Eienskappe van vierhoeke nl: Vierkant, Ruit, Reghoek, Paralellogram, Vlieër, Trapesium Kongruensie en Gelykvormigheid Eksamen Tipe vrae, volledig behandel Let

Meetkunde van 2D Figure Gr8 Read More »

Geometry: Straight Line Gr8

In this course miss Pythagoras explains everything you need to know about a Straight line.  The following topics are being dealt with: Sum of adjacent angles on a straight line Vertically opposite angles A Transversal and the types of angles formed Parallel lines Alternate angles, Corresponding angles and Co-interior angles Exam Type Questions – Fully

Geometry: Straight Line Gr8 Read More »

Meetkunde: Reguit Lyn Gr8

In hierdie kursus verduidelik juffrou Pythagoras alles wat jy moet weet oor ‘n Reguit Lyn.  Sy behandel die volgende onderwerpe: Som van aangrensende hoeke op ‘n reguit lyn Regoorstaande hoeke ‘n Snylyn en die tipe hoeke wat gevorm word Ewewydige Lyne Verwisselende hoeke, Ooreenkomstige hoeke en Ko-binne hoeke Tipiese vrae wat jy in die Eksamen

Meetkunde: Reguit Lyn Gr8 Read More »

Algebra Part2 Equations Gr8

Miss Pythagoras explains the rest of Algebra in this course.  She suggests that you watch Part1 of Algebra first, before watching these video’s.  The following topics are being dealt with in this course: Substitution Mathematics as a Language Solving Equations Word Problems Please Note:  This course is only available for 60 days from date of

Algebra Part2 Equations Gr8 Read More »

Number Patterns Gr8

In this course miss Pythagoras explains everything you need to know about Number Patterns. She explains the following topics: Numeric Sequence Geometric Sequence Different Sequences Rules to describe Patterns Patterns in Diagram Form Please note:  This course is only available for 60 days from date of purchase.

Number Patterns Gr8 Read More »

Getalpatrone Gr8

In hierdie kursus verduidelik juffrou Pythagoras alles wat jy moet weet oor Getalpatrone.  Sy verduidelik die volgende onderwerpe: Numeriese Getalrye Meetkundige Getalrye Verskillende Getalrye Reëls om Patrone te beskryf Patrone in Diagram vorm Let wel:  Hierdie kursus is slegs 60 dae geldig na aankoop.

Getalpatrone Gr8 Read More »

Exponents Gr8

Miss Pythagoras explains Exponents in detail.  In this course she explains the following topics: Numbers in Exponential form Laws of Exponents Calculations with Exponents Squares, Cubes and Roots with Exponents Scientific Notation Please note:  This course is only available for 60 days from date of purchase.  

Exponents Gr8 Read More »

Eksponente Gr8

Juffrou Pythagoras verduidelik Eksponente en Wetenskaplike Notasie volledig.  In hierdie kursus behandel sy die volgende onderwerpe: Getalle in Eksponentvorm Eksponentwette en Reëls Berekeninge met Eksponente Kwadrate, Derdemagte en Wortels met Eksponente Wetenskaplike Notasie Let wel:  Hierdie kursus is slegs 60 dae geldig na aankoop.

Eksponente Gr8 Read More »

Heelgetalle Gr8

Juffrou Pythagoras verduidelik Heelgetalle.  Sy behandel die volgende onderwerpe in hierdie kursus: Inleiding tot Heelgetalle Optel en Aftrek van Heelgetalle Vermenigvuldiging en Deling van Heelgetalle Vierkante, Derdemagte en Wortels Let wel.  Hierdie kursus is slegs vir 60 dae geldig na aankoop.

Heelgetalle Gr8 Read More »

Integers Gr8

In this lesson miss Pythagoras explains Integers. The following topics are being dealt with in this course: Introduction to Integers Addition and Subtraction of Integers Multiplication and Division of Integers Squares, Cubes and Roots Please note.  This course is available for 60 days from date of purchase.

Integers Gr8 Read More »

Telgetalle Gr8

Juffrou Pythagoras help nuwe Graad 8 leerlinge om aan te pas en om Telgetalle beter te verstaan.  Sy behandel ook Veelvoude, Priemfaktorisering, GGF en KGV.  Daar word ook probleme, soos wat in die regte lewe gevind word, behandel.  Dit sluit onder andere in Verhouding en Koers, BTW, Lenings, Wins en Wisselkoers. Let wel. Die kursus

Telgetalle Gr8 Read More »

Whole Numbers Gr8

Miss Pythagoras helps new Grade 8 students to adjust and understand Whole Numbers, Prime factorization as well as Real life problems involving Whole Numbers,  such as Ratio, VAT,  Loans, Profit and Exchange rates. Please note: This course is available for 60 days after date of purchase.

Whole Numbers Gr8 Read More »

Scroll to Top